Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.
 • Tekst jednego artykułu o objętości minimum 0,5 arkusza wydawniczego do maksimum 0,99
  z zachowaniem obowiązującego standardu, tj. krój Times New Roman, rozmiar czcionki 12
  (tekst), a dla tytułu artykułu 16 pogrubiona, interlinia 1,5; marginesy 2,5 cm, akapity 1,5 cm.

  Tekst powinien zostać podzielony na części za pomocą śródtytułów w następujący sposób:
  a) Tytuł
  b) Abstrakt/ Wprowadzenie
  c) tytuł części, tytuł części, …
  d) Podsumowanie
  e) Streszczenie w j. ang. lub polskim) z podaniem nazwiska tłumacza
  f) Bibliografia
  g) Spis tabel/ rysunków/ wykresów/ zdjęć/
  h) Informacja o autorze/ autorach (tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, e-mail)

  3. Można używać pogrubionych liter (zastosowanie do definicji), kursywy (zastosowanie do
  cytatów), nie należy stosować podkreśleń.
  4. Całość przedstawionego materiału, łącznie z ilustracjami, tabelami, przypisami i bibliografią, streszczeniem o objętości od 0, 55 do 0,99 arkusza wydawniczego.
  5. Ustawienie strony B-5 (170x240 mm), (marginesy): margines lewy i prawy 2,5 cm; margines górny i dolny 2,5 cm.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.
 • Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  Oświadczam, że artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany. 
  Oświadczam, że przedstawiony przeze mnie tekst do publikacji nie narusza praw autorskich i praw osób trzecich. 
  Wyrażam zgodę na to, aby tekst opublikowany w formie papierowej został zamieszczony w wersji elektronicznej (w formie pełnotekstowej odpłatnie jako E-artykuł lub bezpłatnie w OPEN ACCESS) na stronie internetowej czasopisma i w innych mediach służących popularyzacji czasopisma i zwiększeniu jego indeksacji (np. bazy danych).
  Rozumiem, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)

Wytyczne dla autorów

Wytyczne zawierają opis standardów formatowania bibliografii oraz ogólnego formatowania tekstu w plikach zgłaszanego tekstu do wydawnictwa. 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem: Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Oświadczam, że artykuł nie był nigdzie wcześniej publikowany. 
 • Oświadczam, że przedstawiony przeze mnie tekst do publikacji nie narusza praw autorskich i praw osób trzecich. 
 • Wyrażam zgodę na to, aby tekst opublikowany w formie papierowej został zamieszczony w wersji elektronicznej (w formie pełnotekstowej odpłatnie jako E-artykuł lub bezpłatnie w OPEN ACCESS) na stronie internetowej czasopisma i w innych mediach służących popularyzacji czasopisma i zwiększeniu jego indeksacji (np. bazy danych).
 • Rozumiem, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)

 Artykuł zgłoszony do opublikowania powinien mieścić się w tematyce odpowiadającej profilowi czasopisma.

 Artykuł powinien być napisany w języku polskim lub/i angielskim, a w przypadku artykułów naukowych mieć charakter naukowy.

W przypadku artykułu naukowego napisanego w j. polskim powinien mieć także tłumaczenie w j. angielskim następujące elementy artykułu:

- tytuł artykułu (Title),

- abstrakt lub streszczenie (Abstact),

- słowa kluczowe (Keys worlds),

- podsumowanie lub zakończenie (Summary).

 

W przypadku braku tłumaczenia tych elementów na j. angielski zostanie to wykonane w naszym wydawnictwie "Naukowe Wydawnictwo IVG". Cena tłumaczenia wyniesie 50 zł brutto.

W artykule prosimy zastosowanie "System Harvard" odnoszący się do przypisów i bibliografii załącznikowej.

Wszystkie zgłoszone artykuły podlegają recenzji wydawniczej, po pozytywnej recenzji artykuł zostanie opublikowany.

Materiały chronione są prawem autorskim - zasady przedruków określa: Regulamin korzystania z serwisu i artykułu.

W ramach licencji (© Materiał chroniony prawem autorskim) Autorowi/Współautorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% marży od każdej opłaconej licencji na jego artykuł. Artykuł (Ms Word Document) powinien zostać przesłany do Redakcji Czasopisma za pomocą formularza "Zgłoszenie artykułu".

 

Po opublikowaniu artykułu w danym numerze czasopisma do Autora przesyłane są:

- 3 egzemplarze drukowane na podany adres do korespondencji (w razie zapotrzebowania na większą ilość drukowanych egzemplarzy to prosimy o kontakt z Redakcją),

- forma elektroniczna czasopisma na adres email autora,

- link do opublikowanego artykułu w systemie OPEN ACCESS lub jako E-artykuł na stronie czasopisma.

 

Cena za opublikowanie artykułu uzależniona jest od ilości tekstu i wynosi:

- 200 zł brutto do 0,50 ark. wydawniczych,

- 480 zł brutto od 0,51 do 1,00 ark. wydawniczego,

- 624 zł brutto od 1,00 do 1,5 ark. wydawniczego.

 

Pełny tekst: Instrukcja dla Autora.pdf

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.